Polityka prywatności

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Nazwa administratora danych osobowych i dane kontaktowe: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, Winów, AL. Ks. Józefa Kentenicha 6, 45-950 Opole
 2. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującym, prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1 -88 (dostępne pod adresem http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) (dalej jako RODO).
 3. Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny PESEL, wizerunek (uwidoczniony na zdjęciach), dane wrażliwe (jak: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniowa, stan zdrowia, etc.) lub jeden bądź kilka szczegółowych czynników określających daną osobę fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, etc. (dalej Dane).
 4. Podanie niektórych danych osobowych stanowi wymóg prawa kościelnego lub doktryny Kościoła i w związku z tym może stanowić warunek dokonania czynności kościelnych lub zwarcia lub wykonania umowy.
 5. Przetwarzane są także dane niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, np. organizowanie rekolekcji, nabożeństw, spotkań, warsztatów, festynów, i innych inicjatyw podejmowanych przez Instytut, rozpowszechnianie informacji o rekolekcjach, nabożeństwach, spotkaniach, warsztatach, festynach i innych inicjatywach podejmowanych przez Instytut, fotografowanie powyższych wydarzeń, prowadzenie kroniki pamiątkowej, archiwum, itp., publikowanie informacji na stronie internetowej Instytutu.
 6. W przypadku gdy gromadzone są dane osobowe niewymagane prawem kościelnym lub powszechnie obowiązującym osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie żądać usunięcia tych danych (np. poprzez wykreślenie z listy mailingowej, usunięcie zdjęcia ze strony internetowej, itp.).
 7. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć ją w każdym czasie.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  a) Żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) Do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć,
  d) do wniesienia skargi.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych administratorów w ramach struktur Kościoła oraz w zakresie operacji finansowych do podmiotów świadczących usługi księgowe. Dane mogą być przekazywane, na podstawie stosownych pisemnych upoważnień, pracownikom/zleceniobiorcom i innym upoważnionym osobom.
 10. Okres przetwarzania danych: zgodnie z prawem kościelnym lub odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 11. Administrator dokłada należytej (szczególnej) staranności w celu ochrony interesów osób fizycznych, których Dane dotyczą, a więc zapewnia, że zbierane Dane są:
  – przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie, a także w sposób przejrzysty dla osób, których Dane dotyczą;
  – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a ponadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  – prawidłowe i aktualne oraz w razie potrzeby uaktualniane;
  – przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
  – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych.
 12. Odbiorcami danych osobowych są osoby uczestniczące w inicjatywach podejmowanych przez Instytut, które korzystają ze strony internetowej Instytutu, usługodawcy, jeżeli wykonanie usług dla Instytutu wymaga dostępu do niektórych danych osobowych, właściwe instytucje kościelne i państwowe na podstawie stosownych przepisów.